Van Deinse Media Tom Magazine Twentelife Tom's Businessclub TOM's Business Blow Out / Zaken Verkiezing
 • TOM's Summer Surprise 2023
  21 Juni 2023
 • TOM's Summer Surprise 2023
  21 Juni 2023
 • TOM's Summer Surprise 2023
  21 Juni 2023
 • TOM's Summer Surprise 2023
  21 Juni 2023
 • TOM's Summer Surprise 2023
  21 Juni 2023

Volgende evenement


TOM’s Preview en BusinessDiner - 21 augustus 2024
21 Augustus 2024


Reglement Raad van Deelnemers TOM’s Businessclub

Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte Reglement

 • In dit Reglement wordt verstaan onder: “Businessclub”: TOM’s Businessclub BV. “bestuur”: De directeur van TOM’s Businessclub BV. Dhr. J.W. Achterberg “leden” “lid”: natuurlijke personen als omschreven in lidmaatschap Raad van Deelnemers, “deelnemers”: natuurlijke personen als deelnemers aan TOM’s Businessclub BV.
 • Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur in overleg met de De Raad van Deelnemers.
 • Het reglement kan door het bestuur worden gewijzigd. De Raad van Deelnemers heeft hierbij adviserende stem en kan voorstellen doen.
 • Het reglement geeft de regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Deelnemers.  De regels dienen door de Raad van Deelnemers als college, als door de individuele leden te worden nageleefd.
 • Aan ieder lid zal door het bestuur een afschrift van de statuten van TOM’s Businessclub BV.  en van het reglement worden uitgereikt.

Artikel 2: Taken en bevoegdheden

 • De Raad van Deelnemers geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.
 • De Raad van Deelnemers functioneert tevens als klankbord voor TOM’s businessclub BV. en het bestuur.
 • De deelnemers noch de Raad van Deelnemers kunnen overigens de businessclub vertegenwoordigen en binden.
 • De Raad van Deelnemers is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van TOM’s businessclub BV wanneer dit in overleg is geweest met het bestuur

Artikel 3 Voordracht en benoeming van de leden van de Raad van Deelnemer

 • De leden van de Raad van Deelnemers worden voorgedragen door de Raad van Deelnemers.
 • Tevens kunnen leden van de Raad van Deelnemers een voordracht maken.
 • De benoeming van een lid geschiedt na goedkeuring van het bestuur.
 • Bij de samenstelling van de Raad van Deelnemers zal rekening worden gehouden dat alle aandachtsgebieden van de businessclub vertegenwoordigd zullen zijn.
 • Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de Raad van Deelnemers.
 • De Raad van Deelnemers dient immer te bestaan uit drie natuurlijke personen.
 • De leden van de Raad van Deelnmers zullen voor een periode van 2 jaar lid zijn van de Raad van Deelnemers.

Artikel 4: Profiel van een lid van de Raad van Deelnemers

 • Een lid van de Raad van Deelnemers heeft affiniteit met het doel van TOM’s businessclub BV en is actief deelnemer van TOM’s businessclub BV.
 • Het lid onderschrijft de doelstelling van TOM’s businessclub BV. alsmede de wijze waarop deze haar doel wil realiseren.
 • Het lid is bereid kennis te nemen van het beleid van TOM’s businessclub en de lopende zaken.
 • Het lid is in staat voldoende tijd vrij te maken voor een adequate invulling van het lidmaatschap aan de Raad van Deelnemers.
 • Het lid beschikt bij voorkeur over een aantoonbaar actueel (relatie)netwerk.
 • Geen lid kan zijn een persoon met een tegenstrijdig belang met TOM’s businessclub dan wel in wiens geval belangenverstrengeling een risico vormt.

 Artikel 5: Functieverdeling

 • In overleg met de Raad van Deelnemers wordt een voorzitter en secretaris benoemd.
 • De voorzitter en secretaris zullen zich bezig gaan houden met de dagelijkse gang van zaken betreffende de Raad van Deelnemers.
 • Voor de eerste maal zijn benoemd:

      Mr D.J.B. Jongbloed- als voorzitter

      Mr M. Klinker - als vice - voorzitter

      Mr. S.T. Demirdag - als algemeen lid

Artikel 6: Vergaderingen en agenda

 • Het bestuur van TOM’s businessclub BV. stelt samen met de voorzitter van de Raad van Deelnemers een vergaderschema op. Uitgegaan wordt van een vergaderfrequentie van vier keer per jaar.
 • Het bestuur van TOM’s businessclub  BV. is bevoegd een extra vergadering uit te schrijven indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen. Dit kan tevens op verzoek van voorzitter en secretaries van de Raad van Deelnemers.
 • De agenda’s van de vergaderingen worden door het bestuur van TOM’s businessclub BV in overleg met de voorzitter en/of secretaris opgesteld.
 • De oproep voor een vergadering geschiedt door het bestuur van de businessclub. Tezamen met de oproep worden de agenda en eventuele bijlagen meegezonden.
 • De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Deelnemers.
 • Van de vergadering worden notulen bijgehouden..

Elk lid van de Raad van Deelnemers wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn.

Artikel 7: Schorsing en ontslag

 • Een lid van de Raad van Deelnemers kan te allen tijde zelf schriftelijk ontslag nemen.
 • Een lid van de Raad van Deelnemers kan worden ontslagen door het bestuur in overleg met de Raad van Deelnemers op grond van verwaarlozing van zijn/haar taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn/haar integriteit in het geding is of dreigt te komen.
 • Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft het bestuur overleg over de ontstane situatie met de voorzitter en secretaris van de Raad van Deelnemers en dient het betrokken lid in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord.
 • De voorzitter en secretaris van de Raad van Deelnemers kunnen de overige leden van Raad van Deelnemers consulteren over het te nemen besluit tot ontslag.
 • Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan het ontslagen lid schriftelijk bevestigd.
 • Voorts kan het bestuur om redenen genoemd in het tweede lid een lid schorsen.
 • Een schorsing, die niet binnen drie maanden na kennisgeving van de schorsing aan het betrokken lid, wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

Artikel 8: Vergoedingen

De vergoeding voor de leden van de Raad van Deelnemers bestaat uit 50% korting op de gebruikelijke financiële verplichting van deelnemers aan TOM’s Bussinessclub BV.

Wilt u contact opnemen met de Raad van Deelnemers dan kan dat via rvd@tomsbusinessclub.nl