Van Deinse Media Tom Magazine Twentelife Tom's Businessclub TOM's Business Blow Out / Zaken Verkiezing
 • TOM's Summer Surprise 2023
  21 Juni 2023
 • TOM's Summer Surprise 2023
  21 Juni 2023
 • TOM's Summer Surprise 2023
  21 Juni 2023
 • TOM's Summer Surprise 2023
  21 Juni 2023
 • TOM's Summer Surprise 2023
  21 Juni 2023

Volgende evenement


TOM’s Preview en BusinessDiner - 21 augustus 2024
21 Augustus 2024


Privacyverklaring Toms Businessclub B.V

 

 

 

Toms Businessclub BV, gevestigd aan Gasfabriekstraat 67 7541 WD Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gasfabriekstraat 67

7541 WD Enschede

T: 053 478 20 71

E: info@tommagazine.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toms Businessclub BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

- Toms Businessclub BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Toms Businessclub BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u alleen als wij die nodig hebben:

BSN nummer en paspoortgegevens alleen bij actief verstrekken van cliënt..

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toms Businessclub BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (ook in de vorm van nieuwsbrieven)

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij alleen voor personen die zich aanmelden voor een buitenlandse trip, teneinde de reis te kunnen boeken. Hiervoor verstrekken wij gegevens aan derden, namelijk de reisorganisatie.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tommagazine.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Toms Businessclub BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Toms Businessclub BV) tussen zit.

 

Toms Businessclub BV gebruikt diverse computerprogramma's of –systemen. Deze zijn op te vragen via ons algemeen emailadres: info@tommagazine.nl

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toms Businessclub BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens verwijderen wij indien wij daartoe opdracht krijgen van degene die de desbetreffende gegevens in de Software heeft ingevoerd. Indien er geen wettelijke grondslag meer bestaat om de persoonsgegevens te verwerken, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Toms Businessclub BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Toms Businessclub BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toms Businessclub BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toms Businessclub BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tineke.wiggers@vandeinsemedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toms Businessclub BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerkers of via info@tommagazine.nl